PostHeaderIcon POZIV ZA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE SPLIT

Sukladno članku 26.statuta D.M.S.-Split saziva Redovnu izbornu skupštinu koja će se održati 16.04.2016. (subota) u prostorijama Društva, na adresi Borisa Papandopula 3, Split s početkom u 10 sati. Za skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine, pozdravna riječ dosadašnjeg predsjednika Društva
2. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine D.M.S.-Split
3. Imenovanje Radnog predsjedništva skupštine (3 člana)
4. Imenovanje Zapisničara skupštine i dva ovjeritelja zapisnika
5. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)
6. Izbor mandatne komisije (3 člana)
7. Izvješće o dosadašnjem radu D.M.S.-Split
8. Izvješće o financijskom poslovanju D.M.S. – Split tijekom 2015. godine
9. Izvješće nadzornog odbora D.M.S.-Split, o obavljenom nadzoru financijskog-materijalnog poslovanja  2015. godine
10. Diskusija po izvješću
11. Donošenje odluke o davanju razješnice tijelima D.M.S.-Split (Predsjedniku,   Dopredsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Likvidatoru društva)
12. Imenovanje i izbor Predsjednika, Dopredsjednika Društva D.M.S.-Split
13. Imenovanje i izbor Upravnog odbora D.M.S.-Split
14. Imenovanje i izbor Nadzornog odbora D.M.S.-Split
15. Imenovanje i izbor Likvidatora D.M.S.-Split
16. Imenovanje i izbora tri (3) delegata za skupštinu Saveza društava M.S. Hrvatske
17. Imenovanje i davanje ovlaštenja za zastupanje D.M.S.-Split sukladno članku 7.
statuta D.M.S.-Split
18. Prihvaćanje i donošenje strateškog plana D.M.S.-Split za mandatno razdoblje 2016.-2020.god.
19. Prihvaćanje i donošenje Operativnog  plana za 2016.god.
20. Razno.
Split, 23.03.2016.                                                                    Predsjednik Društva
Ur. broj: 73/2016                                                                      Ante Marić- Banje

Napomena:
Molimo članove koji zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u Udrugu na dan održavanja Redovne izborne skupštine da potpišu punomoć (koja je dostavljena zajedno sa pozivom) svom asistentu ili članu obitelji kako bi i Vaš glas doprinio konačnoj odluci.

 

 

Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora održanog 23.03.2016. odlučeno je da je za kanditaturu Predsjednika D.M.S.-Split potrebno priložiti :
- Strateški plan za mandatno razdoblje 2016.-2020. godine
- Operativni plan D.M.S.-Split za 2016. godinu
- životopis kandidata
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu D.M.S.-Split
Borisa Papandopula 3, 21000 Split, završno sa 08.04.2016. .